Monthly Archives: април 2010

Cloudy Rhodopes

Cloudy Rhodopes

Cloudy Rhodopes, originally uploaded by excessmind.

 

Nom, nom, nom. nom…

Nom, nom, nom. nom…

Nom, nom, nom. nom…, originally uploaded by excessmind.

 

Pepi Gyoshev in Rally Trayanovi Vrata 2010

Pepi Gyoshev in Rally Trayanovi Vrata 2010

Pepi Gyoshev in Rally Trayanovi Vrata 2010, originally uploaded by excessmind.

 

Note the blue pipe …

Note the blue pipe …

Note the blue pipe …, originally uploaded by excessmind.

 

Mmm sushi

Mmm sushi

Mmm sushi, originally uploaded by excessmind.

 

Furry caterpillar

Furry caterpillar

Furry caterpillar, originally uploaded by excessmind.

 

Morning tea

Morning tea

Morning tea, originally uploaded by excessmind. with guarana

 

DROPS!

DROPS!

DROPS!, originally uploaded by excessmind.

 

Hillclimb Blagoevgrad

Hillclimb Blagoevgrad

Hillclimb Blagoevgrad, originally uploaded by excessmind.

 

Let me overclock you…

Let me overclock you…

Let me overclock you…, originally uploaded by excessmind.