Feeding time

Feeding time, originally uploaded by excessmind. #255/365 nom, nom, nom …